บุคลากร กลุ่ม กผท.

ว่าที่ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

นางสาวปวีณา เปรมเจริญ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

นางสาวตวงพร ต้นหลุบเลา

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

นายธรรมรัตน์ พ้นพาล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายชัชชัย ผลบุญ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุชาลินี เหล็กสูงเนิน

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นางสาวจันทนา แป้นจังหรีด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิดา อัครไพบูลย์โรจน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววารินทร์ แปงไสสงค์

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นางสาวศศินภา บุญมี

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นางสาวภัทราพร จันทร์สุข

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นางสาวมุกรินทร์ ชิณลาภา

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นางสาวศิริวิมล วงศ์คำแสน

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นางสาวรัตนา เทียนเต๊ง

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นางสาวสวง บุญฟัก

แม่บ้าน

ติดต่อเรา

 • Facebook


 • E-mail : map.ortho@gmail.com

  Line@
  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590