ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 25,000

ภาพถ่ายออร์โธสี ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี ซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพี้ยนเนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และความสูงต่างของภูมิประเทศ(relief displacement) โดยมีระบบพิกัดอ้างอิง ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ทำการถ่ายภาพไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ

โครงการจัดทำแผนที่เพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการผลิตภาพถ่ายออร์โธสีครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลาบริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดทำได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการฯ


       

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000

กำหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่เป็นไปตามมาตรฐานระวางแผนที่ 1 : 4,000 ของกรมที่ดิน ระวางขนาด 50 x 50 ซ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 2 x 2 ตารางกิโลเมตร/ระวาง ระบบพิกัดกริด UTM พื้นหลักฐาน WGS84 แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 มีความละเอียดจุดภาพ 3 ระดับ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 0.50 เมตร แผนที่ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร แผนที่ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร

(** กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร**)
       

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000

กำหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่ เป็นไปตามเกณฑ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ขนาดระวาง 7.5 x 7.5 ลิปดา ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 13.75 x 13.75 ตารางกิโลเมตร ระบบพิกัดกริด UTM พื้นหลักฐาน WGS84 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 มีความละเอียดจุดภาพ 3 ระดับ ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 0.75 เมตร ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร

(** กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร**)

ติดต่อเรา

 • Facebook


 • E-mail : map.ortho@gmail.com

  Line@
  กดคลิกที่รูป QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสแกน QR CODE  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590