เอกสารขอบเขตการจ้างงาน พฤษภาคม - กันยายน 2561

หัวข้อ PDF
ขอบเขตการจ้างงานบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ขอบเขตการจ้างงานแผนที่ลายเส้นและการแปลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ GIS
ขอบเขตการจ้างงานความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ขอบเขตการจ้างงานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขและสารบัญภาพเชิงเลข(แนวบิน)
ขอบเขตการจ้างงานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน (ฐานข้อมูลกลาง)

กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ กรุณา Download โปรแกรม   PDF Reader ที่นี่ !!