อัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย

ลำดับที่ แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการ หน่วยนับ อัตราค่าบริการสำหรับหน่วยงานราชการ
(บาท/หน่วย)
อัตราค่าบริการสำหรับหน่วยงานเอกชน
(บาท/หน่วย)
หมายเหตุ
1 ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข
  มาตราส่วน 1 : 25,000
รูป 400 500
2 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
 มาตราส่วน 1 : 25,000
ระวาง 900 28,000
3 แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
 มาตราส่วน 1 : 25,000 แบบ Hard Copy
ระวาง 600 700
4 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
 มาตราส่วน 1 : 4,000
ระวาง 500 600
5 แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข
 มาตราส่วน 1 : 4,000
ระวาง 500 600
6 แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 ระวาง 1,000 - ไม่ให้บริการเอกชน
7 แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
 มาตราส่วน 1 : 4,000 แบบ Hard Copy
แผ่น 600 700
8 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุด 300 400