กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ

  1. ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

  2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

  3. ให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 และ มาตราส่วน 1 : 25,000 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่าย แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000 รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:15,000 ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 แก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

  4. ควบคุม ดูแล ระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

  5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบจัดเก็บ การสืบค้น การจัดทำและบริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมให้แก่หน่วยงานของ

  กรมพัฒนาที่ดิน

  6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ(FGDS)ได้แก่ ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ของกรมพัฒนาที่ดิน

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย