โครงการจัดทำแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน

แผนที่ เขต 2 ทั้งหมด 7 จังหวัด