โครงการจัดทำแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน

แผนที่ เขต 1 ทั้งหมด 13 จังหวัด