กรมพัฒนาที่ดิน ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ  

เพื่อเป็นกรอบของความร่วมมือและการบูรณาการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ กรุณา Download โปรแกรม   PDF Reader ที่นี่ !!