ประวัติ ความเป็นมา

    กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ตามการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยใช้ชื่อ "ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ"เพื่อรองรับภารกิจด้าน การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดทำ จัดเก็บและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่โครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2555 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 จึงได้เปลี่ยชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งเป็น "กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี" ต่อมาในปี พ.ศ.2558 มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 เป็นผลทำให้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งในชื่อ "กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่" ซึ่งยังคงใช้ชื่อนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน