ว่าที่ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

นางสาวปวีณา เปรมเจริญ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ชำนาญการ

นายธรรมรัตน์ พ้นพาล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายชัชชัย ผลบุญ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

น.ส.สุชาลินี เหล็กสูงเนิน

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.จันทนา แป้นจังหรีด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.นันทิยา ศรีบุตรตา

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.นิดา อัครไพบูลย์โรจน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.วารินทร์ เปงไสสงค์

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ศศินภา บุญมี

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ชลธิชา กาเตชะ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ธนพร คุ้มวงศ์เจริญ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.พินทุสร ไชยพิมูล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.วิภารัตน์ นิลสนธิ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ชลาลัย รัตแสนศรี

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.วลัยพร จึงสมศักดิ์

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ภัทราพร จันทร์สุข

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.มุกรินทร์ ชิณลาภา

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.ศิริวิมล วงศ์คำแสน

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

นายวรายุทธิ์ วงศ์ชู

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.รัตนา เทียนเต๊ง

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.สวง บุญฟัก

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

น.ส.สุจิรา ใจกล้า

เจ้าหน้าที่วิเตราะห์นโยบายและแผน