แผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1 : 25,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ทรัพย์สินโดยเฉพาะ พื้นที่ทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าบกประเภทต่าง ๆ พื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ เขตสหกรณ์นิคม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 146 ล้านไร่ ขอบเขตและรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ทรัพย์สินเหล่านี้จะต้องถูกนำมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในรูปของข้อมูลบนกระดาษที่จะทำการแปลงข้อมูลเชิงเลขและแปลงค่าพิกัด (Transform) ให้เข้ากับระบบของภาพถ่ายออร์โธสีที่ได้และนำมาจัดเก็บไว้ไปวางซ้อน (Overlay) ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีพร้อมปรับข้อมูลบางส่วนให้ถูกต้อง เพื่อจัดทำแผนที่ทรัพย์สินมาตราส่วน 1 : 25,000 แผนที่ทรัพย์สินที่ได้นี้ถือเป็นแผนที่ทรัพย์สินขั้นต้น ซึ่งจะต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปรับแก้ให้ถูกต้องในภาคสนามต่อไป แผนที่ดังกล่าวนอกจากจะทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบถึงทำเลที่ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนแล้ว ยังทำให้ทราบถึงสถานะของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทรัพย์สินเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก

ตัวอย่าง แผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณสมบัติของแผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 เป็นแผนที่ฐาน

  จัดเก็บในรูปแบบ Vector และ PDF Files มีจำนวนทั้งสิ้น 3,332 ระวาง

  ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ทรัพย์สินของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ้อนทับบนแผนที่ฐาน

  หน่วยงานที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือข้อมูลตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดเก็บและให้บริการ

 1. ให้บริการเฉพาะหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น