ภาพกิจกรรมกลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลกรของกองทัพอากาศ ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กองทัพอากาศ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลกร ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกองทัพอากาศ

ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกรฎาคม - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบความร่วมมือในการบรูณาการข้อมูลและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศกับกรมพัฒนาที่ดิน โดย กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี ซึ่งประกอบด้วย จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย ,นางสาวปวีณา เปรมเจริญ และเจ้าหน้าของ กลุ่ม ผภ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำการใช้ข้อมูลและโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc map v.10 ให้กับบุคลากรของกองทัพอากาศ

จัดนิทรรศการ"๘๑ พรรษา มหาราชินี น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ผืนดิน"

กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี สสผ. และกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินน่าน

จัดแสดงนิทรรศการและให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เกี่ยวกับ เขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัด น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

โดยมีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและขอรับบริการตรวจสอบแปลงที่ดินพร้อมทั้งขอคำแนะนำเกี่ยวการปลูกพืชและการจัดการดิน เป็นจำนวนมาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการด้านการศึกษา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี

กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาฝึกปฏบัติงานด้าน GIS & RS ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรูู้เพื่อเพิ่มพูล ความรู้ ทักษะและประสบการณ์

การฝึกงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง