ภาพกิจกรรมกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

กรมพัฒนาที่ดิน กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาที่ดิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

กรมพัฒนาที่ดิน กับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมพัฒนาที่ดิน กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมช้น ๒ กรมพัฒนาที่ดิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

กรมพัฒนาที่ดินกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน

เข้าร่วมการเสวนาในงาน “EGAT GIS DAY 2015”

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่เข้าร่วมการเสวนาในงาน “EGAT GIS DAY 2015” ในหัวข้อ “More Sharing More Power”

 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี เข้าร่วมงาน “EGAT GIS DAY 2015”

" โดยจัดแสดงโปสเตอร์ในหัวข้อ“ GIS เพื่อการพัฒนาที่ดิน” "

 

วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

การศึกษาดูงาน
คณะผู้แทนมหาวิทยาลัย ประเทศกัมพูชา

"คณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยจากประเทศกัมพูชา มาศึกษาดูงาน ทางด้านภูมิสารสนเทศ"

 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน

สัมมนาดูงานโครงการในพระราชดำริ

โดย : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี

"โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่

โดย : กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพการให้บริการกระบวนงานแผนที่และข้อมูลแผนที่

 

วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมชั้น ๒
อาคารสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

บริการตรวจสอบคุณภาพคุณภาพที่ดิน

โดย : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่,

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน,กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

ในงาน "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"

วันที่ ๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริการตรวจสอบคุณภาพคุณภาพที่ดินเพื่อพัฒนาสู่เกษตรสีเขียว

โดย : สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่,

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน,กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

ในงาน "พัฒนาที่ดินสู่เกษตรสีเขียว" เนี่องในวันคล้ายวันสภาปนากรมพัฒนาที่ดิน 51 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

การศึกษาดูงานของนักศึกษา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันราชฎัชบุรีรัมย์

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผภ. ชั้น 5

เกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะและความสำคัญของหน่วยงาน ลักษณะแผนที่ที่ผลิต โปรแกรมที่ใช้ทำแผนที่ การเก็บข้อมูลพร้อมวิธีการผลิต การใช้แผนที่นั้นๆ และความถี่ในการปรับแก้-ปรับปรุงแผนที่ ปัญหาในการผลิต การใช้ หรือการให้บริการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านภุูมิสารสนเทศ

ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพด.และ สพข.๗ กรมพัฒนาที่ดิน

ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผภ. ชั้น 5

เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน โดย นางสาวปวีณา เปรมเจริญ และนางสาวพรพรรณ แสนบุญศิริ เป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะนำการใช้ข้อมูลและโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS) การประมวลผลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ให้กับบุคลากรของ สถานีพัฒนาที่ดินเขต ๗

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลกรของกองทัพอากาศ ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กองทัพอากาศ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลกร ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกองทัพอากาศ

ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกรฎาคม - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบความร่วมมือในการบรูณาการข้อมูลและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศกับกรมพัฒนาที่ดิน โดย กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี ซึ่งประกอบด้วย จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย ,นางสาวปวีณา เปรมเจริญ และเจ้าหน้าของ กลุ่ม ผภ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำการใช้ข้อมูลและโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc map v.10 ให้กับบุคลากรของกองทัพอากาศ

จัดนิทรรศการ"๘๑ พรรษา มหาราชินี น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ผืนดิน"

กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี สสผ. และกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินน่าน

จัดแสดงนิทรรศการและให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เกี่ยวกับ เขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัด น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

โดยมีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและขอรับบริการตรวจสอบแปลงที่ดินพร้อมทั้งขอคำแนะนำเกี่ยวการปลูกพืชและการจัดการดิน เป็นจำนวนมาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการด้านการศึกษา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี

กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาฝึกปฏบัติงานด้าน GIS & RS ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรูู้เพื่อเพิ่มพูล ความรู้ ทักษะและประสบการณ์